TYTUL OPERACJI


„Opracowanie dodatkowego kryterium oceny aparatu genetycznego bydła pod względem wybranych wad chromosomowych w celu zoptymalizowania wyników produkcji”


Całkowity budżet operacji:

5 800 037,00 PLN

Kwota pomocy:

4 846 681,00 PLN

Numer umowy o przyznaniu pomocy:

00101.DDD.6509.00197.2022.06

Okres realizacji projektu:

01.12.2022 r. – 31.12.2024 r.


Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie GRUPA OPERACYJNA CHROMOBULL, którą tworzą:


  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
  • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
  • Młopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o., Krasne 32, 36-007 Krasne
  • Gospodarstwo Bukowina Jan Toborowicz, Łąka 328, 36-00 Łąka

CEL OPERACJI


Celem głównym operacji jest opracowanie i wdrożenie dodatkowego kryterium kontroli aparatu genetycznego bydła w:


  • w nasieniu buhajów reproduktorów, pod względem wybranych wad chromosomowych, poprzez opracowanie i zastosowanie innowacyjnych technik umożliwiających wizualizację chromosomów w plemnikach, pozwalających na identyfikację nosicieli aberracji a w konsekwencji ich eliminację z rozrodu,
  • w kariotypie jałówek i krów mlecznych, w udoskonalanym systemie odchowu i utrzymania stada, pozwalającym na zoptymalizowanie wyników produkcji poprzez zapewnienie odpowiedniego dobrostanu, żywienia oraz monitoringu aparatu genetycznego.

OPIS OPERACJI


Ze względu na powszechne stosowanie metod biotechnologicznych w produkcji bydlęcej takich jak: inseminacja i obrót zarodkami, ryzyko rozprzestrzenienia wad genetycznych jest niezwykle wysokie. Mimo wydanej w 1989 roku instrukcji numer 1/89 Min. Rol. Leśn. i Gosp. Żywn. Dep. Wet. dotyczącej kontroli cytogenetycznej materiału zarodowego, prowadzonych jest bardzo niewiele takich badań. Jedną z przyczyn jest bardzo popularna w ostatnich czasach ocena genomowa bydła, na podstawie mikromacierzy SNP. Narzędzie to daje wiele informacji, włącznie z informacjami o nosicielstwie niektórych chorób genetycznych, jednakże aberracje występujące w formie zrównoważonej nie są przez nią diagnozowane. Jedną z najczęstszych aberracji chromosomowych u bydła jest translokacja robertsonowska. Ma ona bezpośredni wpływ na obniżenie potencjału rozpłodowego. Dodatkowym problemem jest przenoszenie tego zaburzenia na kolejne pokolenia, co stanowi podstawę do eliminacji nosicieli z hodowli. Obniżenie przydatności do rozpłodu u nosicieli aberracji ma realny wpływ na opłacalność produkcji hodowli bydła. Straty ekonomiczne związane są z koniecznością zastosowania dodatkowych dawek inseminacyjnych w celu zacielenia krów, a także kosztów ich utrzymywania w czasie jałowym, co realnie odbija się na ekonomice produkcji.


Głównymi rezultatami projektu będzie:


a) opracowanie nowego kryterium oceny aparatu genetycznego nasienia buhajów
b) udoskonalenie systemu odchowu i utrzymania stada, pozwalającym na zoptymalizowanie wyników produkcji stada krów mlecznych poprzez wprowadzenie testów cytogenetyki molekularnej (zarówno w nasieniu buhajów jak i w kariotypie samic) przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich warunków ich utrzymania i żywienia.